ހުޅުމާލެ ފޭސް 3ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

ޖޫން މަހު ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރީތައް ފެށޭނެ: ސަޢީދު

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން މަރާމާތުކޮށް ޢީދަށް ހުޅުވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި 12 ހެކްޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ތަރައްޤީކުރަނީ

500 އަށްވުރެ ގިނަ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ: ރައީސް

ކުރީ ސަރުކާރުން 3ފަޅު ހިއްކަން ދިނީ 20 މިލިއަން ޑޮލަރާއި 20 ހެކްޓަރު ބިން ލިބޭގޮތަށް: އެޗްޑީސީ

ރަށް ރަށުގައި ހުރި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށްފި

ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޤަވާއިދު ޢާންމުކޮށްފި

ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މުޅި މަޝްރޫޢު އޮކްޓޯބަރުގައި ނިމޭނެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 581 582