ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅުވައިދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު މުހިންމު، އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ޝަރީފް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ރީބްރޭންޑްކޮށް ފަތުރުވެރިކަން އައު މާކެޓްތަކަށް ގެންދާނަން: ފައިޞަލް

75،000 ހައުސިން އެޅޭވަރަށް ބިން ހިއްކޭނެ: ޙައިދަރު

ގޯތި ދޫކޮށްފައިހުރީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕްލޭނެއް ނެތި، ފްލެޓު ލިސްޓު ރިވިއުކުރާނެ: ހައިދަރު

ބްރިޖް މަސައްކަތުގައި %77 ނިންމުމުގެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައިފި، ނިމުނީ %27

ރައީސް ޗެއަރ ކުރައްވާގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަ ކައުންސިލެއް

ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާއެކު ގަޑިބުރު އަލުން ހުޅުވައިފި، ބަންގީގެ އަޑު އިއްވާނެ

ލަހުންދިޔަ ސްޕީޑުން ބާރު ސްޕީޑަށް ބަދަލުކޮށް ހަލުވިމިނުގައި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދާނަން: ރައީސް

ދެވަނަ ބުރުގައި ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ފޯމު ހުށައެޅި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިސްޓް އާއްމުކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 536 537