މަނަދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ އަދި އަލިފުށީ މަގުހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޮނުވައިފި

ލ.ބޮޑުފިނޮޅު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށާނަން: ވަޒީރު

ވީއައިއޭ މާސްޓަރ ޕްލޭން؛ މުޅި ރާއްޖެ ބަދަލުކޮށްލާނެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް

ކުޅުދުއްފުށީގެ އައު އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ދާއިމީ ޙައްލު ގެންނާނަން: މުއާޒް

އާސަހަރާގެ މަސައްކަތް ނިންމައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ 1347 ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފި

ސީޕްލޭން ޚިދުމަތް ފަށާ ދެވަަނަ ރަށަކަށް ތޮއްޑޫ، ސަރވޭ ފަށައިފި

ފުރަތަމަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ހައްގުވެރިންގެ އަތުން އަތުލި ފްލެޓްތައް ލިބޭނެ: ރައީސް

ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް، ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަންޒަރު މިހާރު ފެނޭ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 581 582