ޅ. އަތޮޅުގެ އާރްޓީއެލްގެ ޓެސްޓު ދަތުރުތައް އަންނަ ހަފްތާއަށް

ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ހޯދައިދިނީ މި ސަރުކާރުން: ޔުމްނާ

ފެނަކައިގެ ޚިދުމަތާއެކު، ކަރަންޓް މީޓަރު ޓެސްޓުކުރުމަށް އެންމެ ފަރާތަކަށް ބަރޯސާވުން ނިމުމަކަށް

ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި 69 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެފްކޮންސްއަށް މަސްދުވަހުގެ މުހުލަތެއް

އަމީނީ މަގުގެ ދެވަނަ ސެގްމަންޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ: އާރްޑީސީ

ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާތެރި ސިޔާސަތުތަކެއް

42 ރަށެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްވެ، ތަރައްޤީގެ ބާރު ސީދާ ކައުންސިލަށް

އާރްޓީއެލްގެ ސްޕީޑް ފެރީގެ ދަތުރުތައް މާދަމާ ޅ. އަތޮޅުގައި ފަށަނީ

ހއ. ދިއްދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ 75 ރޯހައުސްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 406 407