"ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ވިދާޅުވިގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ"

ރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުވައިތާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ލ. ގާދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ މެރިޓައިމް ހަބް މަޝްރޫޢުގެ ސަަރވޭގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރާ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުން، 1914 މީހުން ފޯމު ހުށައެޅި

އެސްއީޒެޑްގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއަކަށް 150 މެގަވޮޓްގެ ފްލޯޓިން ސޯލާ ނިޒާމެއް

ހުޅުމާލޭގައި ޒަމާނީ ވެއާހައުސިންގ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ތަރައްޤީކުރަން ޙަވާލުކޮށްފި

ދެ ދާއިރާއެއް އިތުރުކޮށް، ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ދަނގެތީ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މުލީ އެއަރޕޯޓުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި، މިއަހަރު ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ: ކައުންސިލް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 590 591