މާވަރުލު އެއަރޕޯޓާއި ކުޅުދުއްފުށި އެއަރޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރަން ބަޖެޓްގައި

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމާ ގުޅިގެން އޭސީސީން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ވަދެއްޖެ

އައު ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތާއެކު އިހައްދޫ ސްކޫލުވެސް އެއް ދަންފަޅިއަށް

ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅީ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބެލުމަށްފަހު: އަކްރަމް

ގަޑިއެއްހާއިރު ނުވަނީސް ވިނަރެސްގެ ނުވިކި ހުރި ހުރިހާ ފްލެޓް ވިކިއްޖެ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ސޮއިނުކުރާ މީހުންނަށް ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް ފުރުޞަތުދޭނެ

އަމާޒަކީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކޮށް އިޤްތިޞާދަށް ދިރުން ގެނުވުން: ސަޢީދު

ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

ނެގި ލޯނާ އެއްވަރަށް، ސަރުކާރަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގުނު: ސަޢީދު

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 535 536