ދެވަނަ ބުރުގައި ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ފޯމު ހުށައެޅި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ލިސްޓް އާއްމުކޮށްފި

"ފުށިދިއްގަރުފަޅު" ހިއްކަން ފެށުން ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭގައި

އޭސީސީގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ހުއްޓާލައިފި

މާފަރުފަޅު ހިއްކާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ކޮންމެ ވަޢުދެއް ފުއްދިގެންދާތަން ފެންނާނެ: ޑރ. މުޢިއްޒު

ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި: 3 ކޮޓަރި 8000، 2 ކޮޓަރި 6000 ރުފިޔާ

ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޙާއްސަ ލެބެއް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައިވެސް ހުޅުވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 536 537