އައު އިންޖީނުގެތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ސްޓެލްކޯއިން ފަށަނީ

ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ޚިދުމަތް ލިބޭގޮތަށް ކުޑަގިރި ތަރައްޤީކުރަނީ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް ޤައުމުތައް ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުން މުހިންމު: ޠާރިޤު

މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ސާވިސް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާޕާސަންކަމަށް ޖިހާދު

ޒަމާނީ ކޮންޓްރޯލް ޓެކްސީ ލައިނެއް އުފައްދަނީ

"މިމަހު ކަރަންޓް ބިލުތައް ބޮޑުވީކީ ރާއްޖޭގައި އެކަންޏެއް ނޫން"

"ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ވިދާޅުވިގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ"

ރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުވައިތާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ލ. ގާދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ މެރިޓައިމް ހަބް މަޝްރޫޢުގެ ސަަރވޭގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 589 590