މާވާރުލުގެ ވައިގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި

%14 ތެލުގެ ޚަރަދު ކުޑަކޮށްދޭ ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި ބިދޭސީންނަށް ވޯކް ވިސާ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ޓާޓާ ކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ-

ޕެންޝަން ފަންޑަށް ފައިސާ ނުދައްކާ 101 ކުންފުންޏެއްގެ ނަން އާއްމުކޮށްފި

ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހު ކަސްޓަމްސްގެ އާމްދަނީ %17 އިތުރު

ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމުގެ ކުރިން ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަށް ކޮމިޓީއަށް

ޑޮމެސްޓިކް ޓަރމިނަލް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުނިމޭނެ

ތިނަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރ މަސްތެރޭ ނިމޭނެ

1 2 ... 919 920 921 922 923 924 925 ... 954 955