އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަންހުރީ 3.7 އިންސައްތައިގަ

އައްޑޫން ޕެޓްރޯލާ ޑީސަލް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ރެޑިސަން ބުލޫ ހޮޓެލުން އަންނަ އަހަރު ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނެ-އެސްޓީއޯ

ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 12 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި މީރާގެ އޮފީހެއް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމުކުރަނީ

"ޕްރެސް ރީޑަރ"ގެ ނަމުގައި ޓްރޭޑާރސް ހޮޓަލުން އެޕެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މާލޭގައި ހިންގާ ގަރާޖްތަކާއި ވާރކްޝޮޕްތައް ތައިސޭކޮށްޓަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުށީގެ ރޯހައުސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

އެމްއެމްއޭގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދެބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި