މީރާއަށް މިހާތަނަށް އެންފޯސްޑް ކަލެކްޝަންގެ ގޮތުގައި 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ސައޫދީއާއެކު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ރަމްޒީ ސޮއިކޮށްފި

އެމްއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް، ޢާއިޝަތު ޒާހިރާ

ބްރިޖް އެޅުމަށް ހަވާލުކުރާނީ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާކަން 99 އިންސައްތަ ޔަގީން

މިލަންދޫ ގެސްޓް ހައުސް ތަކުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި މިއަހަރު ނިމޭނެ- ކައުންސިލް

ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ އޮނިގަނޑެއ

ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަހާސް ސްކީމަކީ ތެލުގެ ސަބްސިޑީއަށްވުރެ ރަނގަޅު ސްކީމެއް

އެއާރޕޯޓުން ފުރާ ބިދޭސީން އަތުން ނަގާ ސާރވިސްޗާޖު ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ފަރުމަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވެސެލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުކުރަނީ

1 2 ... 860 861 862 863 864 865 866 ... 884 885