ޓައިގަރ އެއަރވޭޒްއިން ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރަން ފަށަނީ

ވިލިމާލޭގައި އަޅާ މަސް މާރުކޭޓްގެ ކުރެހުންތައް މިހާރު ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

ހާއްސަ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބިލް ހުށައަޅައިފި

ވާދޫގައި އަޅާ 50 އެނދުގެ ޓޫރިސްޓް ހޯޓަލުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުން މިރޭ

ރާއްޖެއަށް 1.2 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އައުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ޖެޓީ ހެދުން ހުއްޓާލުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި

ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ސާރވިސް ޗާގް ނެގުމާބެހޭ ބިލްގެ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ދެތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއިން ހިލަ ވެލި ގެނެވޭނެ - އެސް.ޓީ.އޯ

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ޕޮރޮގްރާމްތަކެއް މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި

1 2 ... 866 867 868 869 870 871 872 ... 884 885