ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އަންހެނުންނާ ޒުވާނުންނަށް ފަތުރުވެރިކަމުން ފުރުސަތު

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ- މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރާ އެންމެ ބޮޑު އިންސިނަރޭޓަރ ރ.ވަންދޫގައި ގާއިމުކުރަނީ

ްއުނގޫފާރުގައި އިއާދަކުރެވޭ ހަކަތަ އުފެއްދުމުށް ޖަރުމަނުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރެއ

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބިލަށް ގެނައި އިސްލާޙްތަކާ އެކު އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދާނެ-

މަހުގެމާކެޓް އިތުރުކުރުމަށް ބާއްވާ ފޯރަމް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ދަށަށް ނުގޮސް ހިފެހެއްޓިފައިވާތީ ހައިރާންވޭ - މަތާއީ

ސިމްޑީގެ ޝޯރޫމެއް އައްޑޫސިޓީގައި ހުޅުވައިފި

ކާބޯތަކެތީގެ ފައިދާ އޮޅުންއަރާގޮތަށް ނުވިއްކުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި