ހައުސިންގ ސްކީމަށް އެެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އޭދަފުށީ ބިންހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި

ބްރިޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެށޭނެ

މެއިމަހު ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު 33% މައްޗަށް

ފަތުރުވެރިކަން މިއީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓުކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ދާއިރާ

އެކްސްޕޯޓު މުދާ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ 19 ޕަސެންޓު މައްޗަށް: ކަސްޓަމްސް

ދިޔަނެރުފަޅުގައި ޔޮޓްމެރީނާއެއް ހެދުމަށް 4 ފަރާތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ހިޓާޗީ ކުންފުނީގެ ރައީސާއި، ޖޭ.ބީ.އައި.ސީގެ ގަވަރނަރާއި ބައްދަލުކުރަ

ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެސް.ޓީ.އޯ އަށް 114 މިލިއަން ރުފިޔާ