'މޭޑް އިން މޯލްޑިވްސް' ލޯގޯ 2 މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ތަޢާރަފް ކުރަނީ

މިމަހު އެކަނިވެސް ކޫއްޑޫއަށް 912 ޓަނުގެ މަސް ކިރުވައިފި

އެމްއެމްއޭއިން ޗެކް ކްލިއަރ ކުރުން އޮޓޮމޭޓްކުރަނީ

ބިޒްނަސް ސަރވިސް އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި 9 ފަރާތެއް ހަމަޖައްސައިފި

ފަޑިޕްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމްގެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދެނީ

އެމްޓީޑީސީން، އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓާލައިފި

މާލޭގައި ވެންޑިން މެޝިންތަކެއް ބަހައްޓަނީ