ރެސްޓޯރެންޓާއި ކެފޭ ހިންގުމަށް ހުރާއިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

އިޤްތިޞާދީ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކޮށްފި

އެސްއެމްއީ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ކުޑަކުރައްވައިފި

އައިލެންޑް ބެވަރޭޖަސް މޯލްޑިވްސްގެ އައު ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގައި މަލްޓި ޕެކޭޖިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރަނީ

"ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގެ ސަބަބުން ލޯނު ހޯދުމުގައި ލުއިތަކެއް ލިބޭނެ"

ހުޅުމާލޭގައި ވިޔަފާރި ބިންތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ސޮވްރިންގ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގއާއެކު ފަތުވެރިކަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅަށް ހެޔޮ އަގުގައި މުދާ ގެންދެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ