ރާއިފް އަޙްމަދު ރާޟީ

731 ލިޔުން

ރައީސް ހުންނެވީ ޤައުމުގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރެއްވުމުގެ ރޫޙުގައި: ޤާސިމް

ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ކުރިއަރުވަން ވާވޭއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ސަބްސްޓޭޝަނެއްގެ ކޭބަލެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި

ސަމޯއާ އެގްރީމެންޓުގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އުޅަނދުތަކުގައި ގެންދާ ކުނި ހުސްކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވެމްކޯއިން ފަށައިފި

ތުރުކީން ރާއްޖެއަށް ކާޑު ގެންނަން ފެށީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު: އެސްޓީއޯ

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތައް ފަސޭހަކުރަން ގައިޑްލައިންތަކެއް

ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ 150 ފުޅިއާއެކު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހައްޔަރުކުރި ޖަލު އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން 11 މީހުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

އެމްކިޔުއޭއިން ޤަބޫލްކުރާ ކޯހެއްގެތެރެއިން ކައުންސިލަރުން ތަމްރީން ކުރަންޖެހޭ: ޑރ.ޒުލްފާ

ސަރޖަރީ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރަން މެލޭޝިޔާއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

ޚާއްސަ ވުޒާރާއަކާއެކު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފައްކާވާކަމުގެ މަލަމަތި ދަނީ ފެންނަމުން: ޑރ. ޒުލްފާ

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ ވަކިން އޮންނައޮތުން އުވާލައި، ކައުންސިލް ދަށަށް ގެންނަންޖެހޭ: އެލްޖީއޭ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިންކުރާ މަސައްކަތްތައް އެމެރިކާއާ ހިއްސާކޮށްފި

ސްޓެލްކޯއިން ލޭހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

މި ސަރުކާރު އައިފަހުން އެމްއެމްއޭއިން ފައިސާ ނަގާފައެއް ނުވޭ!

ޑިމޮކްރަސީއާއި އިޤުތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން އެމެރިކާއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ 3 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ނިމޭނެ

ދީނީ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ސަހަރާ ހުސްކޮށްގެން ޕާކާއި ޕާކިން ޒޯން ހެދުމަކީ އަމާޒެއް: ޢާޒިމް

ރާއްޖެއާއި ޔޫއެސްއެއިޑް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37