ރާއިފް އަޙްމަދު ރާޟީ

731 ލިޔުން

އަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ ހިތްވަރުހުރި ލީޑަރަކީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު: ޢަބްދުއްރަޙީމް

އުނގޫފާރުގައި ހިނގި ހާދިސާގައި ކަރަންޓުގަޖެހި ހާލުދެރަވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެއްވި ދަޢުވަތު ރައީސް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައިފި

އިންދާ ގަސްތައް ބަލަހައްޓަން ވަކި ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ތަމްރީންތަކާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރަން އައިޓީސީއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ތުލުސްދޫގެ 2 ބިމެއް މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމުން ޒުވާނުން ކުރިއަރާދާން ބޭނުންވާ މަގު ދައްކައިދޭ: ވަޒީރު

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްޤީކުރަން ހަވާލުކުރީ ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީ ހަމަނުޖެހެނީސް!

ކާޑާއި ގޭހުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަނޑިތީމަށް ކާޑާއި ގޭސް ފޮނުވަނީ

މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ފޭރުނު 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ: އެމްޑީޕީ ޕީޖީ

އިހުގެ ކުޅިވަރުތަކާއެކު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަކުރާ 3 ރަށުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް

ނޫ އިޤުތިސާދު ހަރުދަނާކުރަން އީޔޫން 100 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ނަޒާހަތްތެރިކަން ދަމަހައްޓައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހަރުދަނާކުރަން 74.8 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

"ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން"ގެ ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖޭގަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި

ދިރާސާކުރާ މަރުކަޒުގެ ވިލަރެސްވެރިންނަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ކޯހެއް ފަށައިފި

ކާމިޔާބު އިންސާނުން އުފެއްދުމަށް ތަޢުލީމާއި ތަރުބަވީ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ: ވަޒީރު

ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ސްޓެލްކޯއިން އިޖާބަދީ، ބިލުތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައަޅަން ހުޅުވާލައިފި

އަންނަމަހު 10 ބައި-އިލެކްޝަނެއް ބާއްވަން ނިންމާ ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްތަކާއި ވުޒާރާތަކާ ދެމެދު މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ: ވަޒީރު

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 37