ރާއިފް އަޙްމަދު ރާޟީ

731 ލިޔުން

އީދަށް އެންމެން ރަށްރަށަށް؛ އިލްތިމާސަކީ ދުރާލާ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވުން

ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖުވެެރިން މިވަގުތު ޢަރަފާތުގައި

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ބާއްވާ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ 3 މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ތިން ބައި-އިލެކްޝަނެއްގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

ދިވެހި ޙައްޖުވެރީން މިހާރު ތިބީ މިނާގައި، އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު

މިހާރު ބިލު އޮތްގޮތުން އިސްރާއީލު ޕާސްޕޯޓު މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ: އޭޖީ

ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް: ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ލޭހަދިޔާކުރާ މީހުންނަށް ޝުކުރު ޙައްޤު

ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް އޮގަސްޓު މަހު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލް 30 ރަށަކަށް

"ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންއަށް ކައުންސިލްތަކުން އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ވަޒީރު

ޔުނެސްކޯއާ ގުޅިގެން ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރަނީ

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ 15 ދަރިވަރަކަށް ޗައިނާ އެމްބަސީން 10،000 ރުފިޔާ

ސިޔާސީ ލީޑަރުން އުފައްދަން އެމްޑީޕީން މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ

މިއަހަރުގެ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު 1000 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް

ގައު ހުދުވާތީ މަޑުޖައްސާލި 200 މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށޭނެ: ވަޒީރު

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 50 މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިޔައީ ޚާއްސަ ކޯޓާއެއްގެ ދަށުން: ޑރ.ޝަހީމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ތޮއްޑޫގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން 8 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުތަކަށް ނަން ހުށައަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ބަލަހައްޓަން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރާނަން: ޠާރިޤް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37