ރާއިފް އަޙްމަދު ރާޟީ

731 ލިޔުން

ގއ އަތޮޅުގައި އައިޑީ ކާޑު ޕްރިންޓުކުރެވޭ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރަނީ

ޒުވާން ޚަޠީބުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ދެވަނަ ބެޗު އަންނަ މަހު ފަށަނީ

މާލޭގައި ހުރި ނަރުދަމާ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވައި ސާފުކުރާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރަން ފަށައިފި

ކާނާ ވިހަވި ދެ ދަރިވަރުން އައިސީޔޫގައި، ދެންތިބި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ހުއްދަ ނުހޯދައި އޮންލައިން ކޯސްތައް ހިންގާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެމްކިޔުއޭ

ކަނޑުމަތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ޑްރޯންތަކެއް ފުލުހުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ރިސޯޓު ހަދަން އިތުރު ރަށްތައް އެމްޓީޑީސީއަށް ދިނުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި: ވަޒީރު ފައިޞަލް

ލައިބްރަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް

ފެނަކައިން 60 މަޝްރޫޢު ހިންގީ އޭރުގެ ވެރިން ބޭނުންވާ ވަކިބަޔަކަށް މަންފާވާގޮތަށް: އޭސީސީ

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާގެ އައު ވެބްސައިޓުގައި އީ-ބުކް ލައިބްރަރީއެއް

ގިނަ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ބިދޭސީ އެކޮމޮޑޭޝަންތަކެއް އެޅުމަށް މެލޭޝިއާ ކުންފުންޏެއްގެ ހުށައެޅުމެއް

ލިޔުންތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ފޮތް މައުރަޒެއް ހުޅުވައިފި

ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އުޅަނދާއެކު ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާވެގެންދާނެ: ސީޕީ

ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް އެދެވޭނެ ޕޯޓަލެއް ޤާއިމުކުރަނީ

އިންތިޚާބުތަކަށް ދައުލަތުން އެތައް ޚަރަދެއްކުރޭ، ވޯޓުލާން ނުކުތުން ވަރަށް މުހިންމު: ފުއާދު

79 ވަނަ ޤައުމީ ލައިބްރަރީ ދުވަސް: ގާތް ރަޙުމަތްތެރިއަކަށް ލައިބްރަރީ ހަދަންޖެހޭ

ހުރިހާ ރިސޯޓަކުންވެސް ވެމްކޯގެ ކުނި ނެގުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ސީއޭ މޯލްޑިވްސްގެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު، ރައީސަކަށް ޙަލީމް، ނައިބަކަށް ފާރިސް

ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން: ނައިބު ރައީސް

އޮންލައިންކޮށް ހަދާ އިމްތިހާނުތައް މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37