ރާއިފް އަޙްމަދު ރާޟީ

731 ލިޔުން

ކައުންސިލްތަކުން ދެން އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭނީ އެކައުންސިލް ހިމެނޭ ޒޯނަކަށް

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރި 4 ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

މިއަހަރު ނިމޭއިރު ހުޅުމާލެއާއި މާލެ ފެނުގެ ވިއުގައިން ގުޅާލެވޭނެ: މަތީން

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފަހަތުގައި ބަޔަކު ތިބެ، ގައުމަށް ގެއްލުންދޭ ފިކުރުތައް ދަނީ ކުރިއަރުވަމުން: ދިފާޢީ ވަޒީރު

ޤުރުއާން އުނގަންނައިދޭ ކޯސްތައް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުއްދަދީފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 4 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޔުންތެރިން: ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަގުދައްކައިދޭ ދަންމަރު

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކާއި ރަށްރަށުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރަން ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހު ހައި ކޯޓުން 132 މައްސަލަ ނިންމައިފި

ފުލުހެއްގެ ޢާއިލާ މީހަކަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަނީ

އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުމުން ބަހާއި ޢަމަލު ދިމާނުވި: ރައީސް ޔާމީން

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އިންތިޚާބުވި ކީރް ސްޓާމަރއަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް ހަދަނީ

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އެދިއްޖެ

ތުއްތު ކުދިންނަށް ދޭނެ މިންހެޔޮ ކާނާގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތެއް ނެރެފި

ސައިން ލެންގުއޭޖް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސްތަކެއް ހިންގަނީ

މިދިޔަ މޭ މަހު އެކަނިވެސް 124 ވަރި، ޚަރަދުގެ 14 މައްސަލަ

މިހާރު ތިލަފުއްޓަށް ކުނި ގެންދަނީ ބާވަތްތައް ވަކިކޮށްގެން ކޮންޓެއިނަރުތަކުގައި

މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ޙަވާލުކޮށް ވީނުވީއެއް ނޭނގުނު 61 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މަޝްރޫޢުގެ އޮޑިޓެއް ހަދަނީ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އިތުނުވާގޮތަށް ހިފަހައްޓަން ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ތާޢީދުކުރޭ!

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 36 37