ޝުރުފާ މުޙައްމަދު

197 ލިޔުން

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި 243 ވޯޓު ފޮށި، މޮނިޓަރުންނަށް ހުލުވާލައިފި

ރާއްޖެއާއި ކެމްބޯޑިއާ އާއި ދެމެދު 6 އެއްބަސްވުމެއް

ރާއްޖެއިން ކެމްބޯޑިއާއަށް ތަޢުލީމާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ފުރުޞަތުތަކެއް

މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަންޑް ރެއިސިންގ އިވެންޓެއް

ފުލުހުންނަށް ފިލަން ދުވެ އެކްސިޑަންޓުވުމުން ބަނގުރާ ކޭސްތައް އެއްލާލައި ފިލައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަޝީދަށް: ފާޑުކިޔަސް އޮޅުވާނުލައްވާ

މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ އެކަމަކު އަޅަކަށް ނުވާނަން

ސިޔާސީ ބޮޑު ރެއެއް، ފެނިގެންދިޔައީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ ފުރިހަމަގޮތުގައި

އެން ދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ބާއްވަނީ

ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއް މިރޭ

ކުރީ ސަރުކާރުގައި އެޗްޑީސީގެ ވަސީލަތްތައް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ: އޮޑިޓް

ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރާނީ އަޅުގަނޑު، ބަލިވުމަކީ ދުވަހަކުވެސް ވެފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން: ނަޝީދު

2022 : ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން، ސިއްސުވާލި މަރުތަކެއް، ހިތްތައް ދަމައިގެން އެތައްކަމެއް

އަނިޔާވެރިނޫން ވެރިކަމެއް ލިބޭނީ ރައީސް ޞާލިހުއާއެކު: ތަސްމީން

ޤައިދީންނާ ބައްދަލުކުރެވޭ އާއިލީ މެމްބަރުން ގިނަކޮށްފި

ދެ ވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާއިން މާރިޔާ ދެއްކެވީ ރައީސް ޞާލިޙު ހެޔޮ ވެރިއަކަށްވާ ސަބަބުތައް

ޝިއާއު މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ވޯޓަރސް ލިސްޓް އާއްމުކުރީ ޕާޓީއަށް ވަންނަން އީސީއަށް ހުށައެޅި ފޯމްތަކާއެކު: އެމްޑީޕީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާތައް އަނބުރާ ހޯދަން ދައުވާކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10