ކޯވިޑް-19

ކުޅުދުއްފުށީ އާޓިފިޝަލްބީޗް ބަންދު ކޮށް ޕާކް ތައް ވެސް ބަންދު ކޮށްފި

ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މިއަހަރު ނުބާއްވާގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމަވައިފި

ކޯވިޑް-19 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ހާއްސަ ލޯނެއް

އެމް ސެވަން އިން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ޙާއްސަ ސްކީމެއް

ޓޫރިސްޓު ސަޕޯޓު ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ފެހެންދޫ އާއި އިތުރު 3 ރިސޯޓަކުން ހެދި ޓެސްޓުތައް ނެގެޓިވް

ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓުކުރެވޭނެ އިތުރު ކިޓުތަކެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޯވިޑް-19: ރާއްޖޭގައި 641 ޖާގައިގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ

ކޯވިޑް-19 އަށް އުލިގަމު ޓާސްކްފޯހުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރަނީ

1 2 ... 493 494 495 496 497 498 499 ... 509 510