ކޯވިޑް-19

ހިންމަފުށީގައި މިއަދު ކުރާ ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތު ދުރަށް ދައްކާނެ

ސަފާރީން ޕޮޒިޓިވް ވި އެކަކު ދަރުމަވަންތައަށް ބަދަލުކުރަނީ

ކޯވިޑް-19: ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުގައި ޝީޝާ ބުއިން މަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19: ޗައިނާއަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އިޓަލީން މަރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް 19: މާލޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދުތަކާއި ޙާލަތު ދެނެގަންނަނީ

"މާލެތެރެއަށް ބޭސްޖަހާ ވާހަކައާއި، މީހުން ބަންދުކުރާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ދޮގެއް"

އައިސޮލޭޝަނާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ޢާއިލާތަކަށް ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމުކޮށްފި

މިއަދު މުހިންމީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކޯވިޑް-19 ހުއްޓުވުން - މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު

ކޯވިޑް-19: އޭޑީކޭގެ ލެބް ޓެސްޓް ރިޕޯޓާއި އެމްއާރްއައި އާއި ސީޓީ ސްކޭން ރިޕޯޓް ފޯނަށް ލިބޭގޮތް ހަދަނީ

1 2 ... 493 494 495 496 497 498 499 ... 525 526