ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް19: އޮފީސްތަކުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ސީއެސްސީއަށް އަންގަވައިފި

ކުރީގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީއަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން ގޮވާލައްވައިފި

ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ، ސްކޫލް ދަރިވަރުން ބޭނުން ކުރާނެ ޚާއްސަ ސްކީމެއް އެކުލަވާލަނީ

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އިންތިހާއަށް މުހިންމު!

ކޯވިޑް-19 : ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ހަދާ ސަރވޭގެ މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލައިފި

ކޯވިޑް-19 : ޑިމާންޑާއި އެއްވަރަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ ކަށަވަރުކުރާނަން: ޝާހު

ކޯވިޑް-19 : ހިލޭ ފެން ދިނުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 3 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ފަތުރުވެރިއެއްގެ ތަޢުރީފް

ކުޅުދުއްފުށީ އާޓިފިޝަލްބީޗް ބަންދު ކޮށް ޕާކް ތައް ވެސް ބަންދު ކޮށްފި

1 2 ... 492 493 494 495 496 497 498 ... 509 510