ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : އެއާލައިންތައް ބަނގުރޫޓުވަމުންދާތީ ސަރުކާރުތަކުން އެހީވުމަށް ގޮވާލައިފި

އޭލެވެލް އިމްތިޙާން ފަސްކުރުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ

ކޯވިޑް-19 : ނޫޓުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިންކޮށް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްކުރޭ!

ކޯވިޑް-19 : އެސްޑީއެފްސީން އެސްއެމްއީތަކަށް ދޫކުރި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 6 މަހަށް މެދުކަނޑާލައިފި

ކޯވިޑް-19: މެލޭޝިއާގައި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހުން 2 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކޯވިޑް-19 : މިއީ ގޭގައި ތިބެ އެއްބައިވަންތަަކަމުގެ ނަމޫނާ ދައްކަންވީ ދަނޑިވަޅު

ޑޮކްޓަރުންނަށްޓަކައި ގޭގައި މަޑުކޮށްދީ

އިޓަލީ ފަތުރުވެރިޔާގެ މައްސަލަ ކޯވިޑް-19ގެ ކޭސްއެއްގެ ގޮތުގައި އެޗްޕީއޭއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވޭ - ފުލުހުން

ކޯވިޑް-19: ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރޭ، ސަމާލުވޭ!

1 2 ... 495 496 497 498 499 500 501 ... 524 525