ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19: އިންޑިއާގެ ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ޓީމާއި މިނިސްޓަރ އަމީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޯވިޑް-19: ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކިޔެވުން އެއް ހަފްތާއަށް ފަސްކޮށްފި

ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރާއިރު މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަައިފި

ކޯވިޑް-19: ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އިިތުރު 4 ރިސޯޓަކުން މީހުންގެ ސާމްޕަލްނަގައި ޓެސްޓްކުރަނީ

ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރުނު ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ އެއްބައިވަންތަކަން!

ކޯވިޑް-19: މިހާތަނަށް 3 ރިސޯޓަކުން 419 ފަތުރުވެރިއަކު ވަނީ ފުރުވާލާފައި

އިންޑިއާގެ ޞިއްޙީ މާހިރުންނާއި ޚިދުމަތްތެރިން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

އިތުރު ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19: އާ ދެކޮޅަށް ސާކް ޤައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަނީ

1 2 ... 468 469 470 471 472 473 474 ... 482 483