"ކޫލީ ނަންބަރު-1" ރިލީޒް ކުރަން ބޭނުންވަނީ ސިނަމާތައް ހުޅުވުނީމަ!

"ދަ ކިސިންގް ބޫތު-2" 24ގައި ނެޓްފިލިކްސަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިއަން ޖަގްދީޕް މަރުވެއްޖެ

އިންޑޯ-ޗައިނާ ބޯޑަރާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާ ފިލްމަކުން އާލިއާ ބަޓް

ދީޕިކާގެ އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޯރވަރުންގެ އަދަދު 50 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް

އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް"ގެ ޝޫޓިންގް އަންނަމަހު ފަށަނީ

"ދިލް ބޭޗާރާ"ގެ ޓްރެއިލަރއަށް 24 ގަޑިއިރުނުވަނީސް 20 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ވިއުސް

ސުޝާންތާއި އޭނާގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރުގެ މަރާއި އަހަންނާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް - ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ

އަޖޭގެ "މައިދާން" ރިލީޒްކުރުން 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 71 72