"ބެލް ބޮޓަމް"ގައި އަކްޝޭ އާއިއެކު ލީޑް ރޯލުން ވާނީ ކަޕޫރު

ލިބުނު ރޯލާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އަދިއްތިޔާ "އޭކް ވިލަން-2" ދޫކޮށްލައިފި

ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ޑާރކްރެއިންގެ މަސައްކަތްތަކުން ޖުމައްޔިލް ވަކިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ކޮރިއަގްރާފަރ ސަރޯޖް ޚާން މަރުވެއްޖެ

ވިވެކް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ދެވަނަ ފިލްމް އިޢުލާންކޮށް، އައު ތަރިންނަށް ފުރުޞަތުދެނީ

ބޮޑު ހިސާބުގަނޑަކަށްފަހު "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ޕްރިމިއަރ ކުރާ ތާރީޚު ވިދްޔާ ހާމަކޮށްފި

ސުޝާންތުގެ ހަށިގަނޑުން ވިހަ މާއްދާއެއް ފެނިފައެއްނުވޭ

1

އަބީޝެކްގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް ޓްރެއިލަރ ގިނަބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ

ރިތޭޝްއާއި ޖެނީލިއާ ގުނަވަންތައް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 71 72