އަމީތާބުގެ ބަންގްލޯ ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަމީތާބާ ދަރި އަބީޝެކްވެސް ކޯވިޑްޖެހި ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

"ދަ ޗިލިންގ އެޑްވެންޗަރ އޮފް ސަބްރީނާ"ގެ ޕާޓް-4 އާއެކު ސީރީޒް ނިންމާލަނީ

"ކޫލީ ނަންބަރު-1" ރިލީޒް ކުރަން ބޭނުންވަނީ ސިނަމާތައް ހުޅުވުނީމަ!

"ދަ ކިސިންގް ބޫތު-2" 24ގައި ނެޓްފިލިކްސަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިއަން ޖަގްދީޕް މަރުވެއްޖެ

އިންޑޯ-ޗައިނާ ބޯޑަރާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާ ފިލްމަކުން އާލިއާ ބަޓް

ދީޕިކާގެ އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޯރވަރުންގެ އަދަދު 50 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް

އަކްޝޭގެ "ބެލް ބޮޓަމް"ގެ ޝޫޓިންގް އަންނަމަހު ފަށަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 69 70