ސާރާ އަށް މިފަހަރު ތަފާތު ފިލްމެއް

ކަޕިލްގެ އައު ފިލްމު ކަމަކު ނުދިޔަ

ކަންގަނާ އުޅުނީ ފަރުބަދަމަތީ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވަން

ޖަސްޓިން ބީބާއަށް ޗައިނާގައި ޕާފޯމް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދި

ބަތަލާ ކަޅުކަމަށްބުނެ، "ދަ ލިޓްލް މާމެއިޑް" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ފާޑުކިޔުން

"ސުޕަރމޭން" ގެ އައު ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ގަން

އާމިރު "ގުލާމް" ޝޫޓް ކުރީ ގަދަޔަށް ހުން އައިސް ހުރެ: ރާނީ

ސާރާގެ "ގޭސްލައިޓް" ޝޫޓް ކުރީ އެންމެ 36 ދުވަހުން

"މިސިޒް ޗެޓަޖީ ވާސަސް ނޯވޭ" ބަލާފައި އަސްލު ޗެޓަޖީއަށް ރޮވިއްޖެ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 198 199