ތިނަދޫ ބަހުރުވައިން ހެއްވާ މަޖާ، ނަމަވެސް އިބުރަތުން ފުރިގެންވާ މެސެޖެއް

މި މާމައަކީ އާދައިގެ މީހެއް ނޫން، އިންސްޓަގުރާމުގައިވެސް އެހާ ގަދަ

ޑިޒްނީ ޕްލަސްގެ މަޤުބޫލުކަމާއެކު ޑިޒްނީއިން އޮންލައިން ސްޓްރީމިންގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަނީ

ޕާކިސްތާނުގައިވެސް ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި

ޔޫކޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނަމާ ޗެއިން، ސިނެވޯލްޑްގެ ސިނަމާތައް ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކުރަނީ

ދިޕިކާ، ސާރާ އަދި ޝަރްދާވެސް ތުހުމަތުތަކަށް ކުރީ އިންކާރު

ތުރުކީގެ އާރުތުގުރުލް ދިވެހިންނަށް ކަމުދޭ، ބަލާލަން ހަމަ ސަޅި

1

ބައްޕަގެ ފިޔަވަޅުމަތީ މީރާ - މިފަހަރު "އަކިރިދެމޭ"

އަމީތާބު ރަނގަޅުވެ ގެއަށް، އަބީޝެކް އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 71 72