ޕާކިސްތާނުގައިދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ.

ޤައްޒާފީގެ ދަރިކަލުންގެ ޝަރީޢަތް އަންނަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ފަށަނީ

ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ތައިލެންޑުގެ އެތައްހާސްބަޔަކު މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

ސޫރިޔާގެ މައްސަލައިގައި އދގެ ބަހެއް މުހިއްމު

ސޫރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ބާއްވާ ވާހަކަތައް

އެމެރިކާގެ ޑްރޯން ޙަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށް ޕާކިސްތާނުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބަހެއްގައި ބޮމެއް ގޮވާ 22މީހުން މަރުވެއްޖ

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުކުޑަކޮށް އަޔަރލޭންޑުގެ 2014ގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅައިފި

ހަރީރީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް މާދަމާ ފަށަނީ

1 2 ... 589 590 591 592 593 594 595 ... 610 611