ގްރީސްގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

އީރާނުގެ ނިއުކްލިޔަރ މައްސަލައިގެ ވަގުތީ އެއްބަސްވުން އޮބާމާ ދިފާޢުކޮށްފި

ވާހަކަތަކުގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ގޮވާލައްވައިފި

އިންޑިއާގަ ހިނގި ބަސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 14 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސޫރިޔާއިން ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރިކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ނުދެއްކޭ

"ލައިން އޮފް ކޮންޓްރޯލް"ގައި ދިން ޙަމަލާއެއްގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ޕެޝާވަރުގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި 31 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސޫރިޔާ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު އިއްތިޙާދާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ

މިޞްރުގެ މުޒާހަރާތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން މިނިވަންކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

1 2 ... 505 506 507 508 509 510 511 ... 514 515