ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމަޔަށް ސުލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

އެމެރިކާއާއި އީރާނާއި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ފައިދާ ބައްޝާރަށް ލިބުން އެކަށީގެންވޭ

ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރާ ޖަމިއްޔާގެ އިތުރު ވަފުދެއް ސޫރިޔާއަށް ހިނގައްޖެ

ގޫގުލްއާއި ޔާހޫގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރުތަކަށް އެން.އެސް.އޭ އިން ޖާސޫސުކުރި

ފަލަސްތީނުގެ ޤައިދީން މިނިވަންކުރަނީ ސިއްރު ޑީލެއް ހަދައިގެނެއް ނޫން

ޗައިނާގެ ބޯޓުދެލި ނަގާ މައިނެއްގައި ފެންބޮޑުވެ ފަސް މީހުން ތާށިވެއްޖެ

ޔުކްރޭންގެ މައްސަލައިގައި ފާސްކުރަން އުޅުނު ގަރާރު ރަޝިޔާއިން ވީޓޯކޮށްފި

އިރާޤުގެ ބަޣްދާދުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 38 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި