އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ޗައިނާއާއި ވިއެޓްނާމާ ދެމެދު އޮންނަ ދޭދޭ ގުޅުން އަންނަނީ ވަރުގަދަވަމުން

މުޝައްރަފާ ދެކޮޅަށް ޝަރީޢަތް ފަށައިފި

މިއަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިޤްތިސާދު 2.5 އިންސައްތަ ކުރިއަރައިގެން ދާނެ

އޭޕެކްގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޤަވާއިދު ލުއި ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އީރާނުގައި ޕެޓްރޯލް ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ސަބްސިޑީ ދިނުން ހުއްޓާލަނީ

ސާކްގެ ސްޓޭންޑިންގް ކޮމިޓީގެ 40ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުން ބަނޑޮހުގައި

ޢިރާޤުގައި ދިން ބޮމާ ބަޑީގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި 36 މީހުން މަރުވެއްޖެ.

ސޫރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ނައްތާލުމަށް ތައްޔާރު - ބައްޝާރު