އައިއެފްޓީއެމް ޓޮޕް ރެސާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އުތީމުގައި 100 އެނދުގެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް އަޅަނީ

ޔޫއޭއީގެ ފަތުރުވެރިންގެ މަޤްބުލް މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައިި ރާއްޖެ

ޕްރެސްޓީޖިއަސް ސްޓަރ އެވޯޑްސް ދުސިޓް ތަނި މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިއްޖެ

މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޓޫރިޒަމް މާކެޓިންގ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ޑިސެމްބަރުމަހު، ރާއްޖޭގައި

އެންމެ ރަނގަޅު ސްޕާ ޚިދުމަތްދޭ މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ ހޮވިއްޖެ

ޔޮޓް މެރިނާއާއި ކްރޫޒް ޓަރމިނަލް ތަރައްޤީކުރަން ހަވާލުކުރަނީ

1 2 ... 59 60 61 62 63 64 65 ... 76 77