ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ސަނަދެއް ދެއްވަނީ

ކުޑަކުދިން ރޯދަ ހިފުން- އެކުދިންނަށް ހިތްވަރު ދޭންޖެހޭ

"ކުށްތަކަށް ތައުބާވެ، ދުޢާކުރުން މަތީ ދެމިތިބޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ"

ހަތް މިސްކިތެއްގައި އަޞުރު ނަމާދަށްފަހު ވަޢުޡު ވިދާޅުވާނެ

އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމް: ދީނީ ގޮތުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އޮޅުންފިލުވާދޭ

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ތޮއްޑޫގައި ބިނާކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ރޯދަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނެ

ރޯދައަށް ތަޔާރުވުމަށް ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

1 2 ... 93 94 95 96 97 98 99 ... 113 114