ނިއުމަތްތަކަށް ސިއްރާއި ފާޅުގައި ޝުކުރުވެރިވޭ - ޚުތުބާ

އަސުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތާއިއެކު މާވެޔޮ މިސްކިތް މިއަދު ހުޅުވާލަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުކުރަން ފަށަނީ

ފަގީރުންގެ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީވުމަށް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނު ބައެއް ޙާދިސާތައް

ޖަމާއަތް މެދުކަނޑާލިތާ 104 ދުވަސް ފަހުން އަލުން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް މާވެޔޮ މިސްކިތް ބައްލަވާލައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ 7 ރަށެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހުއްދަ ދީފި

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ އޭގެ ހައްޤުވެރިންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާނީ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 70 71