މިއަހަރުވެސް އިޙްޔާ ފޯރަމް އޮންނާނެ، ވަދެވޭނީ މަދުބަޔަކަށް

ޒަކާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ ފަޤީރުންގެ އެކައުންޓަށް، ލިސްޓު އެކުލަވާލަނީ

މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަސް

ޛިކުރާ މިސްކިތްހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ މިސްކިތް ހަދަނީ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

1

ހަނދުސާބިތުކުރުން އަންނަ ހޯމަވިލޭރޭ

ސޯސަންވިލާގައި ރަމަޟާން މަހު ޤުރުއާން މުބާރާތެއް

ޙަރަމްފުުޅުގައި ތަރާވީޙުގައި 10 ރަކުއަތް، ރޯދަވީއްލުމާއި އިއުތިކާފެއް ނޯންނާނެ

ލ.ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

މިރޯދަމަހު މާލޭ ސަރަޙައްދުގައިވެސް ތަރާވީހް ނަމާދުކުރާނީ ޖަމާއަތުގައި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 79 80