ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ނާއިބު ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކީރިތި ޤުރުޢާނާބެހޭ މަރުކަޒެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ، ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި 6 އަހަރުގެ ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފަސް އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ - މިނިސްޓަރ

ސަހާބީންގެ ތެރެއިން އަބުއްދަރުދާއު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހް

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ %5 ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަހައްމަލްކުރާ މީހުންނަށް

ހުޅުމާލޭގައި 1500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ޙައްޖުވެރިންގެ އަތުން އިތުރަށް ނަގާ ފައިސާ ހުއްޓުވުމަށް "ޙައްޖު ޕޯޓަލް" އެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު 6 ކުންފުންޏަކަށް ދީފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 65 66