ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ޖާގައަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވާލަނީ

މިފަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ޙައްޖު ކޯޓާ ހަމައެކަނި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް

އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ފޭސް 2ގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރު ޑިޒައިންކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި މަކަރު ހަދާނަމަ 500،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ޖޫރިމަނާކުރާނެ

2 އަހަރަށްފަހު އީދުގެ ބޮޑުޖަމާއަތް، އުފާވެރިކަމާއި ހިނިތުންވުން

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގެ އިތުރުން މާލޭގެ 27 މިސްކިތެއްގައި ޢީދުނަމާދު ކުރާނެ

މައިންބަފައިންގެ ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް. އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި ހާފިޒަކަށް

ކޯޓާއަށް ބެލުމަށްފަހު މިފަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ފުރުޞަތު ދެނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އިތުރު 2 ޖަމާއަތަކަށް

އިޙްޔާ ފޯރަމްތައް އަޑުއަހަންދިޔަ ދެ މީހަކަށް ޢުމްރާ ދަތުރެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89 90