ޙައްޖުވެރިން ފުރުވުމުގެ އިންތިޒާމުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނާއިބު ރައީސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ހއ. ދިއްދޫގައި 1500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުއްވައިލައްވައިފި

ދުވާފަރު ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މައިސާ އާއި، އިމްނާއަށް

ޙައްޖަށް ގެންދަން އިތުރަށް ފައިސާ ނެގި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ

މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަކީ 7،312.55 ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ދިވެހި ޢުމްރާވެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަން ފަށައިފި

ރަމަޟާން މަސް ވަކިވިނަމަވެސް، އަޅުކަމަށް ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލު ދަމަހައްޓަމާ

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 9 މިލިއަން ރުފިޔާ، ކޮންމެ ފަޤީރަކަށް 3450 ރުފިޔާ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 106 107