ފުރަތަމަ 13 ދުވަހު 75 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުމްރާވި

ޖަމާއަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދަަން ފަށައިފި

އިސްލާމްދީނާމެދު އުފެދިފައިވާ ޝުބުޙަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ވެބިނަރއެއް ބާއްވަނީ

ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އެހީވުމަކީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބަލަދުވެރިންގެ ޒިންމާއެއް

އިހަވަންދޫގައި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މުދަލު ޒަކާތުގެ ފައިސާ މިއަދު ބަހަން ފަށާނެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

7 މަހަށްފަހު ޙަރަމުފުޅު އުމްރާއަށް ހުޅުވާލައިފި

އުމްރާއަށް ހުއްދަދޭނީ އެ ޤައުމެއްގެ ކޯވިޑްގެ ހާލަތައް ބެލުމަށްފަހު- ސައުދީ

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 72 73