ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ޤުރުއާން ފެސްޓިވަލަކާއެކު

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއަރުވާ، އިސްލާމީ އަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް

ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ޤާނޫނެއް އެކަށައެޅުމުގެ ބިލު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

އަމިއްލަ 2 ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 2 މިސްކިތް ބިނާކުރަނީ

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދާ، މަސައްކަތް ފަށަނީ

މިޞްރުގައި ހިންގާ އިމާމުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އީމާންކަން ވަރުގަދަކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ވަޞީލަތަކީ ކީރިތި ޤުރްއާން: ޚުޠުބާ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޙައްޖު ދަތުރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓަރ

"ޒަކާތު ނަފާ" ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 98 99