މުލަ ރޯދަ ދުވަހަކީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަސް

ޛިކުރާ މިސްކިތްހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ މިސްކިތް ހަދަނީ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

1

ހަނދުސާބިތުކުރުން އަންނަ ހޯމަވިލޭރޭ

ސޯސަންވިލާގައި ރަމަޟާން މަހު ޤުރުއާން މުބާރާތެއް

ޙަރަމްފުުޅުގައި ތަރާވީޙުގައި 10 ރަކުއަތް، ރޯދަވީއްލުމާއި އިއުތިކާފެއް ނޯންނާނެ

ލ.ފޮނަދޫގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

މިރޯދަމަހު މާލޭ ސަރަޙައްދުގައިވެސް ތަރާވީހް ނަމާދުކުރާނީ ޖަމާއަތުގައި

ޙައްޖާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓް އޭޖީއަށް ފޮނުވުމުގެ މަރުހަލާގައި

ރޯދަމަހަށް ސަލްމާން މިސްކިތް ބޭނުންކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 76 77