މަތިމަރަދޫގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި މިސްކިތްތަކެއްގައި ކޭތަ ނަމާދުކުރަނީ

ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި 3 ޢިލްމުވެރިއަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓައިފި

ޒުވާނުންނަކީ ދީނީ ގޮތުން ޤާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ވަނީ ނިމިފައި - ޔުމްނާ

ބްރައިލް އަކުރު ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔެވުމުގެ ހުނަރު ދިރުވާ އާލާ ކުރަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ޒާހިރު

ވަޤްފުގެ ގޮތުގައި ހަދިޔާކުރާ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލަނީ

ހަރުކަށި، އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ - އިމްރާން

ދީނީ ހައްދު ފަހަނައަޅާދިއުން ހައްލުވާނީ ދީނުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވައިދީގެން - ނައިބު ރައީސް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65 66