ފުރަތަމަ 5 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭ 72 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އުމްރާއަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

ޑރ.ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް ރަސްމީ ޙައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް އަންނަ ނޮވެމްބަރުމަހު ޙަރަމްފުޅު ހުޅުވާލަނީ

ރާއްޖެއިން ޢުމުރާއަށް މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

12 އަހަރުގައި ޙާފިޡަކަށް 22 އަހަރުގައި އެންމެ މާތް މިސްކިތުގެ ބޮޑު އިމާމް

ގެފުޅު ޒަމްޒަމާއި ފިނިފެނާއި އަތަރުން ދޮވުން

ނުބައި ޢަމަލުތަކުން ދުރުވެ ތިބުމަށް އައު އަހަރާއިއެކު އަޒުމު ކަނޑައެޅުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާއިފި

ނަބަވީ މިސްކިތުގައި އަލުން ކާޕެޓް އަޅައިފި

މި އަހަރުގެ ތަފާތު ޙައްޖު: ޙައްޖުވެރިއެއްގެ ނަޒަރުން

1
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 72 73