ފިޠުުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 5 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ރާއްޖެއަށް 453 ކޯޓާ

މިއަހަރު ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ލިބޭ ކޯޓާ މަދުވާނެ- އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

މިހާތަނަށް މާލެ ސަރަޙައްދުން ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 2 މިލިޔަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ސަލްމާން މިސްކިތާއެކު 28 މިސްކިތެއްގައި ދަމު ނަމާދު ކުރާނެ

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަކީ މާތްﷲ ދެއްވި ބޮޑު ނިޢުމަތެއް: ޑރ.އަނާރާ

ގިނައީ އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަރަށްވުރެ އާދަކާދަތަކަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުން: ޑރ. ޒަކަރިއްޔާ

"ހިތްހަމަޖެހިގައިވާ ނަފްސެއްގެ ވެރިއަކަށްވުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރޭ"

ފުރަތަމަ 11 ދުވަހު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 8 ލައްކަ ރުފިޔާ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89 90