ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ޤުރުއާން އުނގަންނައިދޭ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

މި ދެ ސާޢަތުގައިވެސް ދުޢާކުރުން މޮޅު އިތުރު

ޒިކުރާ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގައި ހެދި ވަގުތީ މިސްކިތް ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ

މިއީ އެންމެ ފަހުގެ ރަމަޟާން މަސްކަމަށް ބަލައިގެން ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ގިނަކުރުމަށް ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައްވައިފި

"ހުކުރުދުވަހު ކިޔާ ޞަލަވާތް ތިމަން ނަބިއްޔާއަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ"

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިޙްޔާ ފޯރަމް މިރޭ

ފަހިޕޭ އައި.ޔޫ.އެމް.އެސް.ޔޫ ޤުރްއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ޢާއްމުކޮށްފި

ކަދުރެއްގެ މިންވަރުވިއަސް ޞަދަގާތްކުރާށެވެ!

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79 80