ޒަމްްޒަމް ވަޅަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފޭބި ޔަޙްޔާ ވަކިވެގެންދިއުން

1

ދަނޑުވެރިކަމުން ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އަދި ހާސިލެއް ނުވޭ: ގަމީރާ

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައެއް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުން އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް މެދުކަނޑާލައިފި

މިމަހުގެ 19އިން ފެށިގެން ހުކުރު ޚުޠުބާ ކުރުވާނެ

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އޭދަފުށީގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ކޯވިޑްގެ ޙާލަތުގައި ދިވެހިންނަށް ޢުމްރާއަށް ދެވޭނެ ޚާއްސަ އުސޫލެއް ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 76 77