މިނިސްޓްރީއާއި އިލްމުވެރިން ގުޅިގެން ދީނީ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަނީ

ހުކުރު މިސްކިތް ހިމާޔަތްކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢު އަންނަ މަހު ފަށަނީ

ހުކުރު ދުވަހަކީ ކިހާ މާތް ދުވަހެއްތަ؟

ސަޢޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ޒާޙިރު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި

މައްކާގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް

ޙައްޖާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެ އިތުބާރު ބޮޑުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

އައިޔޫއެމްގެ އައު ޗާންސެލަރއާއި ވައިސް ޗާންސެލަރއާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޙައްޖާޖީން އެނބުރި މާލެ އަންނަން ފަށައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 62 63