މިއަހަރު މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުމަށް 4 ކުންފުންޏަކަށް ހުއްދަ ދޭން ނިންމައިފި

ޚިދުމަތަށް ގިނަ މާކްސް ލިބޭގޮތަށް ޙައްޖުކޯޓާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދީނުގެ ނަމުގައި ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ޤައުމީ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަނީ

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ "އޯގާވެރި ދަޢުވަތު" މިފަހަރު ފ އަތޮޅުގައި

"ވަލަޒިކުރުﷲ އަކްބަރު" މިއީ ކޮން އެއްޗެއް؟ ކޮން ވާހަކައެއް؟

ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މާތް ﷲގެ ޢަރްޝީގެ ހިޔާވަހިކަން ބޭނުންތަ؟

އިސްލާމް ދީނާ މީސްތަކުން ދުރުހެލިވުމުގެ އެއްސަބަބަކީ މީސްތަކުންނާމެދު ޢަމަލްތައް ބެހެއްޓޭ ގޮތުން : މުފްތީ މެންކް

މުފްތީ މެންކު އާއިއެކު ޒުވާނުންނާއި އިލްމުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވޭނެ - ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65 66