ޑރ. ޢިޔާޟް ވަކިކުރީ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް - އަދާލަތު

މަރުގެ ދިޔަ އެއްމިލިއަނަށް ބޮޑުކޮށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ 143 މީހުން

7 މިސްކިތެއްގައި އެކަށީގެންނުވާ އަމަލުތައް ހިންގާކަން ފާހަގަވޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ހައްޖު ކޯޓާ ލިބިއްޖެނަމަ ކޯޓާ ދޫކުރާނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް: މިނިސްޓަރ ޒާހިރު

މިރޭ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރަނީ

ޙައްޖަށް ޤައުމުތަކަށް ކޯޓާ ދޫކުރާނެ އަދަދު ކަނޑައަޅަނީ

ޙައްޖު ކޯޓާ ލިބިއްޖެނަމަ އިސްކަންދޭނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

ޙަރަމާއި ނަބަވީ އިމާމުންނަށް ވަރުގަދަ ސެކިއުރިޓީ، ކީއްވެ؟

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79 80