ތިން އެކުވެރިން، ބައިސްކަލުގައި ތަޖަކިސްތާނުން ޙައްޖަށް

އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތަމްރީނުތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވަނީ

އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އާއްމުންނަށް ޚާއްސަކުރި 100 ޖާގައަށް މީހުން ހޮވައިފި

ޙައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް ފުރުން މިމަހު 26ގައި

އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލި 100 ޖާގައަށް 500އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމް، ގުރުނެގުން ހޯމަ ދުވަހު

ފުރުޞަތު ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންނުވާ މީހުން އެކަން އަންގަން އެދިއްޖެ

ޙަލާލު ސެޓެފިކެޓް ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ތުރުކީގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަނީ

މިއަހަރުގެ ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89 90