ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މިރޭ ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް 2 ވަނަ ކޯޓާއަށް މީހުން ހަމަޖައްސައިފި

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް މާރކެޓިން އެޖެންޓުން ހަމަޖައްސައިފި

އިތުރަށް ލިބުނު ކޯޓާގެ ތެރެއިން 500 ކޯޓާ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް

އަބްދުއްރަހީމް މަކާރިޘީގެ ދަރުސް މިރޭ

ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަމާޒަކީ ޒުވާނުން - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރާ ފޯމް ހައްޖު ކޯރޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘް ޢިލްމު ފުޅާކުރުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން - އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 62 63