ޙައްޖާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ޑްރާފްޓް އޭޖީއަށް ފޮނުވުމުގެ މަރުހަލާގައި

ރޯދަމަހަށް ސަލްމާން މިސްކިތް ބޭނުންކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

ޒަމްްޒަމް ވަޅަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފޭބި ޔަޙްޔާ ވަކިވެގެންދިއުން

1

ދަނޑުވެރިކަމުން ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އަދި ހާސިލެއް ނުވޭ: ގަމީރާ

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ބައެއް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުން އިތުރު އެއް ހަފްތާއަށް މެދުކަނޑާލައިފި

މިމަހުގެ 19އިން ފެށިގެން ހުކުރު ޚުޠުބާ ކުރުވާނެ

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ވަގުތީ މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 79 80