ފުރުސަތުދިނީ 1000 މީހުންނަށް، ހިދުމަތްތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ - ދިވެހި ޙާޖީ

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު މައްޗަށް ހިއްލާލަނީ ކީއްވެ؟

ޙައްޖުވުމުގެ ފުރުސަތު 5 ދިވެއްސަކަށް، އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ

1

ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް މިސްކިތްތައް އަލުން ހުޅުވައިފި

ޤައިދީންގެ ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އޮންލައިންކޮށް

އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ލަރނިންގ ސެންޓަރއެއް ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޙައްޖާޖީން މައްކާއަށް ވަނުމުގެ ކުރިންނާއި ވަނުމަށްފަހު ކަރަންޓީނު ވާންޖެހޭނެ

"ފުރަބަންދުގައި ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރު މުރާޖަޢާ ނުކުރީ އިންސާފުވެރި ލިސްޓެއް އެކުލަވާ ނުލެވޭނެތީ"

މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 72 73