މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ވަނީ ނިމިފައި - ޔުމްނާ

ބްރައިލް އަކުރު ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމާއި ކިޔެވުމުގެ ހުނަރު ދިރުވާ އާލާ ކުރަންޖެހޭ - މިނިސްޓަރ ޒާހިރު

ވަޤްފުގެ ގޮތުގައި ހަދިޔާކުރާ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލަނީ

ހަރުކަށި، އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ - އިމްރާން

ދީނީ ހައްދު ފަހަނައަޅާދިއުން ހައްލުވާނީ ދީނުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވައިދީގެން - ނައިބު ރައީސް

ދީނުގެ ނަމުގައި ފަތުރާ، ދީނާ ޚިލާފު ފިކުރުތަކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު - ޚުތުބާ

ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ކުންފުނިތަކައް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ ކަލަންޑަރު ވިއްކަން ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ 893 އަހަރު

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 67 68