ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޙައްޖު ދަތުރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓަރ

"ޒަކާތު ނަފާ" ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފައިސާއާއި ބާރު އޮތްހާ ދުވަހަކު މީހުންނަށް ކަންކަން ދަސްކޮށްދީ ސަދަޤާތް ކުރޭ: މެންކް

ސަލްމާން މިސްކިތުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ތުރުކީގެ ޓީމެއް އަންނަނީ

ނިކަމެތި ކުރެވުނު މީހާ މަޢާފް ނުކުރާހާ ހިނދަކު މާތް ﷲ އެކަމުން ބަދަލު ހިއްޕަވާނެ: މެންކް

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި މުފްތީގެ ދަރުސް ބާއްވާ ތަން ބަދަލުވެއްޖެ

ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތު ކުރިމަތިވަނީ އިމާންތެރިކަން ކުޑަވެގެނެއް ނޫން: މުފްތީ މެންކު

ދެބަސްވުމުގައިވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން ދަންނަންޖެހޭ: މުފްތީ

މުފްތީގެ ފުރަތަމަ ދަރުސް ހާސްވުމާ ކަންބޮޑުވުމުގެ މައްޗަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 95 96