ޢީދު ނަމާދުކުރާ ގަޑި އަވަސްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން: ޑރ. ޝަހީމް

ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވާޖިބެއް: ޚުޠުބާ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާ ކުރި ދާއިމީ މިސްކިތް އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވަނީ

ޕީއެސްއެމް ކުޑަކުދިންގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ރެކޯޑިންތައް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހިންގުމަށް ކޮމަރޝަލް ޔުނިޓެއް ޙަވާލުކޮށްފި

އިމާމުން ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމު 64 އިމާމުން ފުރިހަމަކޮށްފި

މާލޭގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓާގޮތަށް ނިންމައިފި

ޖެނުއަރީމަހު ޒަކާތު ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް 4 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފައިވޭ

ގެމަނަފުށީގައި އަލަށް ބިނާ ކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 116 117