އިސްލާމްދީނުގެ ބުރުސޫރަ ހުތުރުކުރުވާ މީހުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ކެރޭ ދަރިންނަށް ބޭނުންވޭ: ޢީދު ޚުޠުބާ

ޙައްޖު ދުވަސް: މުސްލިމުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވާ ދުވަސް

މިދިޔަ ގަރުނު ޙައްޖު ޚުޠުބާ ދެއްވުމުގައި އެންމެ 10 ހަތީބުން

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުން، ބައު އުރަކޮޅަށް ހަދަނީ ކިހިނެތް؟

މަދު ޙައްޖާޖީންގެ ތެރޭގައި މިފަހަރުވެސް ދިވެއްސެއް

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ޑިސެމްބަރުމަހު ބާއްވަނީ

ސަހީހް ބުހާރީއާއި ޤުރުއާން ތަރުޖަމާ ލިޔުއްވި ޑރ މުހުސިން އަވަހާރަވެއްޖެ

1

ރުގްޔާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އުސޫލެއް ހަދަނީ

"މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މިފަހަރު، ޢީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތެއް ނޯންނާނެ"

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79 80