ނާޒިމްގެ އިތުބާރުނެތްކަމަށް ހުށައެޅި މައްސަލަ އެމްޑީޕީން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

އަމާޒަކީ ވޯޓް ވައުދުގެ ގޮތުގައި 125000 މީހުން ހަމަކުރުން-ނަޝީދު

17ވަނަ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރު-

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ހޮޓެލް ސްކޫލެއް ޤާއިމްކޮށް މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ތަމްރީން ކުރާނަން – ހަސަން ސައީދު

އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވަނީ

މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުނުކުރެވޭނެ- ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

އާއިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ވޯޓަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށް އަމުރުކޮށްފި

އާއްމު ކޮމިޓީން ފޮނުވި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވައިފި

އިންތިޚާބާއިމެދު އެއްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ނެތް- ކޯލިޝަން

1 2 ... 957 958 959 960 961 962 963 ... 1001 1002