މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ބާކީހުރި 31 މިލިއަން ރުފިޔާ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލާމެދު ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ކެމްޕެއިންގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވީ މަޖިލިސް ތެރެެއިން ކަންކަން ނުވުމުން - ރައީސް

ވޯޓު ލުމަށްފަހު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި މަޑުނުކުރައްވާ - އީސީއެމް

އައްޑޫގެ ކަރަންޓު މައްސަލައަށް ވަގުތީ ހައްލެއް މާދަން ގެންނާނަން- ރައީސް

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އެސްޕީޖީގެ އޮފިސަރަށް ބަދަލާއި އެކު ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ފޭދޫ ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކޮއްދެއްވާނަން : ރައީސް

ކުރިއަށްވުރެ މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ވަރުގަދަވާނެ - ފުލުހުން

1 2 ... 954 955 956 957 958 959 960 ... 1342 1343