މިނިވަންކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށ

މަޖިލީހުގެ 2ވަނަ ދައުރު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިމެނީ

އަންނަ އަހަރު ފެށޭއިރު، ފައިސާ ދައުރުވުން ހަރުދަނާ ވެގެންދާނެ-

ވޯޓްދޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފަނޑިޔާރުން މަދުކުރުމުން ކޮމަންވެލްތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުގެތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއްވޭ - ފައިސަލް

މަޑަވެލިދާއިރާގެ މެމްބަރު މުއާޒް ޖުމްހޫރީޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި

އާ އިސްލާހާއިއެކު މައްސަލަތައް ދިގުދެމިގެންދިއުމަށް ހައްލެެއް

1 2 ... 954 955 956 957 958 959 960 ... 1062 1063