އޭސީސީގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި: ލުޠުފީ

އިސްލާމްދީނާ ތޮޅެނީ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަން - ހޯމް މިނިސްޓަރ

ފާއިތުވި އަހަރަކީ ސިފައިންގެ އަޚްލާޤް ވަރުގަަދަ ވެގެންދިޔަ އަހަރެއް - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ

ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ޣައިރު ޤާނޫނީ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ - ރައީސް

އީޔޫގެ ބަޔާނަކީ ނުރައްކަލަކަށް ގޮވާލުން އެއްވެސް ދިވެއްސަކު އިޖާބަނުދޭތި - ސަލަފު

ދީނީ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުން ރާއްޖެއިން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ - ޝިޢާން

އިސްލާމްދީނާއި، ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތްނަމަ ތަރައްޤީގެ ބޭނުމެއްނެތް - ޑރ.މުޢިއްޒު

ބާތިލު ދީންތައް މިޤައުމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނަން - ޕީޕީއެމް

ކޮންމެ ދިވެއްސަކީ މުސްލިމަކަށް ވުން ލާޒިމް ނުކުރަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ގޮވާލައިފި

1 2 ... 953 954 955 956 957 958 959 ... 1176 1177