ގއ. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހިންގުމާއި ފެނަކައިން ހަވާލުވެއްޖެ

އޭޓީއޭގެ ފަރާތުން ހިންގި މޭޖަރ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ނިމިއްޖެ

ޤައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

އިރާޤުގެ އިއްޔެ ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި 18 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 16.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ

އެމެރިކާގެ އިޤްތިސާދު އިތުރަށް ހީނަރުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

މައްކާއަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިން މިރޭ އަރަފާތަށް ދަތުރު ފަށާނެ

ވޮލަންޓަރީ ޑިޕާޗަރ ޕްރޮގްރާމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުމަށް އަލުން ފަށައިފި

ވާނީ އަކީ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށެއް ކަމަށް ރައީސް ކަނޑައަޅުއްވައިފި