ސީ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ ސާޅީސް ދެ ފަރާތެއްގެ ނަން އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ފޮނުވައި

ކެނދިކުޅުދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލާގައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

ތޭރަ ރަށެއްގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރު ޤާއިމްކުރުމަށް އިއުލާންކުރަނީ

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ސެކިއުރިޓީގެ ކަންކަން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ޖަރުމަންވިލާތު ޔުނިވަރސިޓީއަކާއި ވިލާ ކޮލެޖާ ދެމެދުއެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި

ދުންފަތް އިޝްތިހާރު ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ގަން އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭ ދިގުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވެރިފަރާތުން ހަވާލުވުމަށް އެންގި އެއްވެސް އުޅަނދަކާ ހަވާލެއްނުވޭ