ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ

ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ސިޔާސީ މަޤާމުތައް މަދުކުރުން - މުޢާޒް

އަންނަ މަހު އާ ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލަނީ

ޕްރިޒަން އެކަޑަމީއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހަންދެން

ސޫދާންގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސްއަށް އަރުއްވައިފި

ބިދޭސީންގެ ކޯޓާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ތިންމަސްދުވަހަށް

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ފިހުނު ދިވެހި މިހާ މަރުވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު 8 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި