ބިދޭސީންގެ ކޯޓާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނީ ތިންމަސްދުވަހަށް

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ފިހުނު ދިވެހި މިހާ މަރުވެއްޖެ

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު 8 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަރްޝް ވަރްދަން ރައީސްގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިއާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ކުނަހަންދޫގައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ ޖަނަރޭޓަރުތަށް ހަލާކުވެ ގިނަ ދަތިތަކެއް

މީދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ‏‏މަޝްރޫޢު ރައީސް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި‏

ޕާކިންގ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ ޕާރކް ކުރާނެ ބިލްޑިންގތަކެއް އިމާރާތްކޮށްގެން

ހިތަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި