ޓެކްސީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މަލީޝާ ގްރޫޕްގެ ވެރިޔާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ނޭޕާލަށް އެހީވުމަށް ފުލުހުން 13 ހާސް ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފި

މާލޭ މަގުތަކުން ފެންހިންދުމުގެ 2 ވަނަ މަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފި

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ހާލުކޮޅާއި ބެހޭގޮތުން ދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކެއް

ފުއައްމުލަކުން ގެއްލުނު ޑޮކްޓަރ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ޔޫޕީއާރު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ހާރިޖީ ވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ދެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނާއިގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު މިއަހަރު އިތުރުވެފައި