މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 102 ކުންފުންޏަކުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވޭ

ހިންމަފުށި ފަޅު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި މިފަހަރުވެސް އީދު ނަމާދުކުރުން

މާލޭގައި ނުނިމި ހުރި ފުލެޓްތަކެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އަންގައިފި

ސެނެގާލް އާ ސަފީރު ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސަށް އަރުއްވައިފި

ޕެކޭޖިންގ ސެންޓަރުތައް ހިންގުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތިނުލާ

ޗައިނާގެ ވައިސް މިނިސްޓަރ އޮފްފޮރިންއެފެއާޒްގެ ރައީސްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުނ

މަތީ ތަޢުލީމުގެ 1000 އެއްހާސް ފުރުސަތު އިޢުލާނުކޮށްފި