ދިވެއްސަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލައެއްގައި 6 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީގެރައީސް މަޢުމޫން، ޗައިނާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ހިންގަމުންދަނީ ގޭންގު މާރާމާރީތަކެއްކަމަށް ބެލެވޭ- ޕޮލިސް

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނަކީ އިތުބާރުހިފޭ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 2017 ގައި ބްރިޖް ހުޅުވުން- އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

މިދިޔަ އަހަރު ޒަކާތު ފަންޑަށް 46 މިލިއަން ރުފިޔާ

ބްރިޖާއިބެހޭ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ރިސޯސް ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭ ވަގުތަށް ފައިސާ ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި