ކުއްލިއްޔާ ޔުނިވަރސިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްހަދާ ކަމާބެހޭ ސްޓްރެޓަޖީ ހަދައިފ

އެދުރުހިޔާއިން ފްލެޓް ދޫކުރި ގޮތާމެދު ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާ-

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލާއި، ދަރަވަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު މަރާމާތު ކުރަނީ

"ސެޓްފިކެޓް އިން ރޭޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަން" ކޯސް ނިންމާ ސެޓުފިކެޓް ދީފި

ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލައިފި

10 ރަށެއްގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްލޭން

އިސްލާމީ ކޮންވެންޝަންގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ތަޤްރީރް ކުރައްވަނީ

ވާރކް ޕާރމިޓް ނެތް ބިދޭސީންނަށް ބައެއް ހިދުމަތް ނުދޭން ނިންމައިފި